Условия на ползване

compare

С влизането и използването на нашите Интернет сайтове Вие изрично се съгласявате с Условията ни за тяхното използване съставени от Общите ни условия, Политиката ни на поверителност, Политиката ни на бисквитки и Декларацията за ограничаване на отговорността (Disclaimer). В случай, че не сте съгласнти с каквото и да било от изброените документи, съставляващи неразделна част от Условията за ползване на нашите интернет страници, моля незабавно затворете Интернет страниците ни в браузъра си, не посещавайте и не използвайте Pension.Care!

Общи условия


В сила от: 01.10.2016 г.

I. Предмет и ограничения

Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между "Пеншън Къмпани" ЕООД, наричано по-долу за краткост "PensionCo", "Ние" или "Нас", и посетителите и потребителите, наричани по-долу "Потребителите", "Вие" или "Вас", на предоставяната от него Интернет платформа Pension.Care, наричани по-долу Pension.Care.

(2) Политиката на поверителност, Политиката на бисквитките и Декларацията за ограничаване на отговорността (наричана още "Disclaimer" или "Дисклеймър") са неразделна част от настоящите Общи условия.

(3) При зареждането на който и да е Интернет сайт на Pension.Care от Потребителите приемат, че те са се запознали с настоящите Общи условия, съгласни са с всички техни разпоредби и се задължават безусловно да ги спазват.

(4) В случай, че Вие не сте съгласни с настоящите Общи условия, не е разрешено използването по какъвто и да било начин на Pension.Care.

ІІ. Кои сме ние

Чл. 2. (1) PensionCo е независима иновативна финансово-технологична компания и дейноста ни не бива да се бърка с лицензираните от Комисията за финансов контрол (КФН) пенсионноосигурителни дружества, управляваните от тях пенсионноосигурителни фондове и осигурителни посредници.

(2) Регистрирани сме по българското законодателство като еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование „Пеншън Къмпани“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203581961, със седалище и адрес на управление: Република България, област София (столица), община Столична, гр. София, район р-н Средец, ж.к. Яворов, Евлоги и Христо Георгиеви No 68, ет. 4, ап. 8. Имаме регистрация по Закона за данък добавена стойност с № BG203581961 и сме вписани в Регистъра на администраторите на лични данни на Комисията за защита на личните данни под № 418912/16.12.2015 г.

(3) Регулирани сме от няколко надзорни органи в Република България, а именно: Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

(4) Мисията ни е да направим пенсионното осигуряване и инвестициите достъпни и разбираеми за всеки.

(5) Доброволно приемаме да спазваме Етичния кодекс на базирания във Великобритания Chartered Institute of Management Accountants (CIMA или Института) и да спазваме фундаменталните принципи на Института, а именно:

почтеност - да бъдем честни и почтени, давайки ясна и точна информация, избягвайки информация която може да погрешна или подвеждаща;

обективност - да не бъдем пристрастни и да избягваме външни внушения в работата си;

професионална компетентност и грижа - ангажимент да поддържаме необходимите знания в областта и да познаваме законодателната рамка;

поверителност - да не разкриваме предоставена ни от Вас информация без разрешение за това, освен в предвидените от закона случаи;

професионално поведение - да избягваме всякакви действия, които биха могли да се отразят негативно върху престижа ни и доверието Ви в нас.

III. Какво е Pension.Care

Чл. 3. (1) Pension.Care е информационен портал, собственост на PensionCo, който сравнява условията на компании от различни финансови сектори, с цел да улесни своите Потребители в избора на най-подходящата услуга за тях при зададени от Потребителите предпочитания.

(2) Pension.Care е дигитална Интернет платформа, предоставаща мрежа от виртуални информационни ресурси в Интернет, дигитални приложения и алгоритми, предоставящи на Потребителите актуална информация от тяхна гледна точка относно различни финансови и инвестиционни продукти според текущото законодателство, включително но не само за реалната годишна доходност и риска, таксите и удръжките, цените на продукти и услуги, собствеността и управлението, структурата на портфейла, необходимия стаж и възраст за пенсия и други, които да помогнат на Потребителите да вземат информирани дългосрочни финансови решения, отчитайки индивидуалните им предпочитания.

(3) Ние обработваме предоставената ни от Потребителите данни и информация, необходими за за предоставяните чрез Pension.Care услуги, като свързани с изчисляване на натрупани пенсионни права и прогнозни пенсионни доходи и пр. (например като възраст, пол, осигурителен стаж, пенсионен фонд, месечен доход и други), както и предпочитанията им, заедно с официална информация за икономиката (като инфлация, среден осигурителен доход и др.), сектора (като стойност на 1 пенсионен дял, инвестиционни портфейли и др.) и текущото законодателство (като необходима възраст и стаж за пенсия и др.), които ще окажат влияние върху размера на доходите след пенсиониране, за да помогнем на Посетителите по-бързо и лесно да изичислят прогнозен реалистичен размер на пенсионните им доходи, да сравняват различни финансови и инвестиционни продукти и да изберат подходящ за тях продукт, както да им помогнем по-лесно да вземат по-информирани финансови и инвестиционни решения свързани с пенсионирането от неспециалисти.

(4) Използваме алгоритми и иновативна методология за сравнение, оценка и прогнозиране на реалната годишна доходност и риска, базирана на утвърдени методи за планиране и прогнозиране на сценарии, анализ на ползи и разходи, финансово-икономически модели, актюерски методи и други, както и собствена бази данни с историческа и прогнозна информация за редица икономически показатели и отделни финансови и инвестиционни подукти и услуги (пенсионноосигурителни дружества, пенсионноосигурителни, инвестиционни и взаимни фондове и други) с оглед на по-доброто информирането на Потребителите относно какви спесявания биха имали, ако бяха използвали даден финансов продукт, вместо аналогичен такъв.

(5) Изготвяме и прогнози за бъдещето, които считаме за реалистични. За улеснение на Потребителите показваме всичко в сегашни (реални) пари – т.е. показваме ориентир какво бихте могли да си купите днес с бъдещите си доходи, отчитайки прогнозните нива на инфлация и риска от загуба на средства при използваната от Pension.Care методология. Потребителите следва да знаят и с използването на Pension.Care декларират, че са информирани, че никой, включително и ние, не можем да прогнозираме бъдещето с абсолютна точност и че историческата информация и алгоритмите, която използваме в изготвянето на прогнозите може да не бъдат надеждни индикатори за бъдещето. В тази връзка всички прогнози следва да се приемат за индикативни и ще бъдат актуализирани при промяна на законодателството и/или икономическата конюнктура. Също така е препоръчително Потребителите да се обърнат към специалист за съвет, ако могат да си го позволят, преди вземана на каквото и да било решение.

(6) Подробна информация за това как работи платформата и за използваните допускания ще бъде публикувана на Интернет сайтовете на Pension.Care и в раздел често задавани въпроси (FAQ).

IV. Ограничения и условия за ползване

Чл. 4. (1) Pension.Care в момента е в тестова фаза и се ограничава до осигурените за пенсия за старост по българското законодателство, работещи при най-масовата 3-та категория труд, осигурени допълнително за пенсия в универсален пенсионен фонд. Независимо от това, че полагаме огромни усилия за това съдържанието ни да бъде винаги точно, пълно и актуално, за съжаление, на този етап не можем да поемем никаква отговорност за платформата Pension.Care и интернет страниците й, било то изрична или подразбираща се.

(2) На този етап Pension.Care e в тестова фаза и предоставя само обща, индикативна информация и по никакъв начин не замества финансови, инвестиционни, пенсионноосигурителни, данъчни, кариерни или други съвети. Поради тази причина се изключват всякакви твърдения или компенсации за щети, възникнали пряко или косвено, вследствие на използване на платформата ни, нейните интернет страниците и информацията, съдържаща се в тях и Потребителите се съгласяват, че разбират че Pension.Care представя само най-важната според нас обобщена информация поднесена на достъпен език и че максимално пълна и изчерпателна информация могат да получат от лицензираните, сертифицирани и акредитирани доставчици на финансови и застрахователни услуги.

Чл. 5. Pension.Care е разположен на адрес: https://www.pension.care/ и вътрешните му Интернет страници може да се ползва от Ползвателите, включително, но не само, за:

(1) Достъп до информация за PensionCo и Интернет платформата Pension.Care

(2) Регистрация и вход в личен профил на Потребителя в Pension.Care

(3) Достъп и управление на личен профил в Pension.Care, включително задавене на индивидуални предпочитания и настройки

(4) Достъп до безплатни услуги на PensionCo, които могат да се ползват чрез Pension.Care

(5) Достъп до платени услуги на PensionCo, които могат да се ползват чрез Pension.Care

(6) Достъп до информация, включително сравнителна информация, за лицензираните от Комисията за финансов контрол пенсионноосигурителни дружества, управляваните от тях пенсионноосигурителни фондове и техните регистрирани осигурителни посредници

(7) Подаване на заявки за външни услуги, предоставяни от трети страни

(8) Достъп до Помощен център Pension.Care и често задавани въпроси (FAQ)

Чл. 6. Платформата Pension.Care и услугите на PensionCo се предоставят „такива, каквито са“. Доколкото предоставяните от PensionCo услуги са в процес на изграждане и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, броят, характеристиките на предоставяните услуги и режимът им на предоставяне (срещу регистрация, срещу регистрация и заплащане или без регистрация) могат да бъдат променяни по всяко време.

Чл. 7. (1) PensionCo си запазва правото да предоставя достъп до съдържанието на Pension.Care и услугите си срещу задължителна регистрация.

(2) Регистрацията дава право на Потребителите да създадат и управляват индивидуален потребителски профил, който след потвърждение на имейл дава възможност за получаване достъп до безплатните и платените електронни услуги на PensionCo.

(3) Потребителите избират парола, която ще служи за влизане в техния личен профил и се задължават да не я предоставят на трети лица от съображения за сигурност.

(4) Профилите са индивидуални. Всеки човек има право само на 1 (един) профил след навършване на пълнолетие.

(5) С извършването на регистрацията Потребителят се съгласява с Общите условия за използване Pension.Care и дава дава изрично съгласие за обработка на личните му данни в съответствие с описаният в настоящите Общи условия и Политика на поверителност начин.

V. Поверителност и защита на личните данни

Чл. 8. (1) Вашите лични данни за защитени съгласно Закона за защита на лични данни и PensionCo е регистриран оператор на лични данни.

(2) Подробна информация за събираните и обработваните лични данни може да откриете в Политиката за поверителност, представляваща неразделна част от настоящите общи условия.

VI. Права и задължения на страните

Чл. 9. (1) Потребителите имат право да използват Pension.Care и да ползват безплатни и платени услуги предоставяни чрез платформата от PensionCo на своя отговорност.

(2) Потребителите се задължават да предоставят пълна, вярна, истинска и точна информация и да поддържат анкуални данните на профилите си, вкл. по отношение на потребителските преференции.

(3) Потребителите могат, но не са длъжни да оценяват услуги на трети страни (като пенсионноосигурителни фондове, осигурителни посредници и други), които ползват в момента или са използвали през последните 3 (три) месеца, за да помогнат на други потребители да направят по-информиран избор.

(4) Потребителите могат, но не са длъжни изберат или да предлагат за избиране нови услуги и/или функционалности, които да бъдат добавени в разумен срок на платформата Pension.Care, след набирането на необходимата сума чрез доброволни дарения от Потребителите и/или финансова възможност на PensionCo.

(5) С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация, личен профил и онлайн формуляри лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение в свободен текст до Pension.Care на e-mail: office@pension.care

Чл. 10. (1) PensionCo има право да обработва предоставените му лични данни на Потребителите за целите на предоставяните чрез платформата Pension.Care услуги, както и да получава възнаграждение за платените си услуги.

(2) PensionCo се задължава да информира Потребителите си чрез електронно съобщение на предоставения при регистрацията имейл за промени в настоящите Общи условия, включително за промени в Политиката на поверителност и Политиката на бисквитките. В случай, че потребителите не възразят в срок от 7 (седем) дни след изпращането на такъв имейл, потребителите се съгласяват с новите Общи условия.

(3) PensionCo се ангажира да гарантира сигурността и неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите онлайн посредством попълнени форми, заявки за регистрация и други подобни. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят е дал съгласието си за това, лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма или информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред след предоставяне на съдебно решение за това.

(3) PensionCo може, но не е длъжен да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели / рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на Потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на партньори).

(4) PensionCo си запазва правото да преустанови предоставянето на безплатни услуги за Потребителите чрез публикуване на съобщение на сайта, да управлява Pension.Care както намери за добре, както и да изтрива и деактивира профили на потребители, поради неактивност или нарушение на Етичния кодекс и добрите нрави, без да дължи каквото и да е обезщетение на Потребителя.

VII. Интелектуална собственост

Чл. 11. (1) Съдържанието в Интернет платформата Pension.Care е защитено от приложимите нормативни актове в областта на интелектуалната собственост и авторското право, като цялото съдържание е собственост на PensionCo или се използва от PensionCo, като публично достъпна информация или съгласно получен лиценз или разрешение.

(2) Съдържанието на Pension.Care обхваща, включително, но не само, всички текстове, форматирането, избора, координацията и подредбата на материалите на Интернет страниците на Pension.Care, както и изображенията, графиките, използваните бази данни, алгоритми, програмни кодове, анимираните изображения, инструментите, приложенията, рекламите, видео клиповете, музиката, звуците, текстовото съдържание, фотографските изображения, марките (включително заявените такива с незавършен процес на регистрация), търговски наименования, логата, както и други материали и информация, поместена на Pension.Care. Всички права на интелектуална собственост и авторските права върху съдържанието принадлежат на PensionCo и/или съответните лицензодатели и лицензополучатели.

(3) Съдържанието (или части от него) на Интерет сайтовете на Pension.Care не може да бъде копирано, да бъде изследвано с оглед механизма му на създаване, декомпилирано, разделяно на части, изменяно, публикувано на други интернет сайтове, променяно или по друг начин разпространявано, лицензирано и прелицензирано, или прехвърляно под каквато и да е форма, освен след получаването предварително, изрично, писмено съгласие от PensionCo за подобно действие.

(4) Нищо, съдържащо се на Pension.Care, не може да се счита, приема или тълкува директно или индиректно като предоставяне на съгласие, лиценз или право за търговско ползване на марки на PensionCo или каквито и да е материали и информация, поместени на Pension.Care и защитени от права на интелектуална собственост, без предварителното, изрично, писмено разрешение на Pension.Care или съответно на неговите Партньори.

(5) Изключение от гореописаните представляват интелектуални и авторски права върху лога и извадки от публично достъпни официални документи (като Интернет страници на Пенсионноосигурителни компании и фондове, техните Правилници, Инвестиционни политики и Основна информация за осигурените лица, официална статистическа информация, закони, наредби и друга публична информация), както и друга полезна информация за Потребителите.

VIII. Ограничение на отговорност

Чл. 12. (1) Потребителите използват Pension.Care на своя отговорност, като се съгласяват, че PensionCo не носи отговорност за преки, косвени, директни и индиректни имуществени и/или неимуществени вреди и/или пропуснати ползи, възникнали в резултат на достъпа, или прекратен и/или прекъснат достъп на Потребител до лични потребителски профили, Интернет сайтове или услуги на Pension.Care, както и за всякакви други вреди, възникнали във връзка Pension.Care от съответните лица, в това число и относно начина, по който Pension.Care би могъл да въздейства на Потребителите.

(2) PensionCo не гарантира точността и пълнотата на информацията, текстовете и графиките, връзките и другите средства, съдържащи се в материалите на Pension.Care, като си запазва правото да прави корекции в съдържанието им по всяко време без предварително уведомяване на Потребителите.

(3) С пълния текст на Ораничението на отговорността може да се запознаете в Disclaimer

(4) В случай че което и да е от горните ограничения и изключване на отговорността от страна на PensionCo не е разрешено от закона, то отговорността на Pension.Care следва да се счита за изключена/ограничена в пълната степен, разрешена от приложимото законодателство.

IX. Преходни и заключителни разпоредби

Чл. 13. (1) Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на PensionCo или прекратяване поддържането на Потребителски профил, при взаимно съгласие на страните за прекратяването или в други предвидени в закона случаи.

(2) Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от PensionCo и Pension.Care услуги, частично или изцяло.

(3) При прекратяване на договора PensionCo деактивира индивидуалния профил на Потребителя, изтрива профила му като заличава паролата му за достъп.

Чл. 14. Извън посочените по-горе случаи, всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично писмено предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 15. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (имейл), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Чл. 16. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната/ите клауза/и ще бъде заместена от максимално близка по смисъл клауза/и отчитайки повелителната/ите норма/и на закона или установената практика.

Чл. 17. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Политика на поверителност


В сила от: 01.05.2016 г.

За нас

Пеншън къмпани ЕООД (PensionCo) е иновативна финансово-технологична компания и дейноста ни не бива да се бърка с лицензираните от Комисията за финансов контрол пенсионноосигурителни дружества и управляваните от тях пенсионноосигурителни фондове.

В PensionCo вярваме, че правата дадени на хората с подписването на Европейската конвенция за защита на човешките права и основните свободи и конституциите на държавите-членки не бива да са само на книга и се стремим да зачитаме основните Ви права и да спазваме признатите принципи от Хартата за основните права на Европейския съюз.

Смятаме, че въпросите свързани с поверителността са изключително важни и искаме да бъдете запознати с начина по който ние събираме, обработваме, използваме и разкриваме информация.

KZLD

Регистрирани сме като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни под с регистрационен номер № 418912/16.12.2015 г и спазваме всички нормативни изисквания на българското законодателство.

Тази Политика за поверителност се отнася за събиране и употреба на информация за Потребителите (или Вас) в нашата Интернет платформа Pension.Care (Pension.Care или „Нас”/“Ние“) и представлява неразделна част от Общите условия.

Ние използваме доброволно предоставена ни от Вас като Потребители информация, за целите на предоставяните от нас услуги.

Не сте длъжни да ни предоставяте лични данни, но не може да ви предоставим нашите услуги, ако не го направите.

Като използвате Pension.Care, Вие приемате условията на тази Политика за поверителност, както е.

Защо събираме лични данни

Накратко – за да сме максимално полезни за Потребителите на Pension.Care и да сме в състояние да предоставям нашите услуги услуги.

Според българското законодателство бъдещите Ви пенсионни доходи до голяма степен ще зависят от редица специфични за Вас данни и обстоятелства, вкл. лични данни като Вашата възраст, пол, осигурителен стаж, категория труд, професия и осигурителни доходи във времето, съответно осигурителни вноски в Държавното обществено осигуряване (ДОО) и лични пенсионни партиди в универсални, професионални и доброволни пенсионноосигурителни фондове.

Поради това, на практика, почто всичко свързано с пенсионирането Ви е персонализирано и без да разполагаме с личните Ви данни, е невъзможно да Ви предоставим качествени услуги. Това е и причината да използваме официални данни за предоставяне на възможно най-точни услуги - в справката ДЗПО от НАП, която ползваме има всички Ваши осигурителни вноски, които са необходими за изчисляване на спестяванията Ви, доходността и прогнозиране на бъдещите Ви пенсионни доходи.

Каква информация събираме

Като правило колкото по-подробна информация ни предоставите, толкова по-качествена услуга ще получите.

Предоставяме Ви възможност да изберете как предпочитате да ни предоставите необходимите ни информация:

Ръчно въвеждане на информация от Вас като Потребители в Pension.Care.

В процеса на регистрация и личния Ви потребителски профил е необходимо да ни предоставите задължително Вашият имейл адрес, пол, възраст, осигурителен стаж, брутен месечен доход и универсален пенсионен фонд. В случай, че не знаете пенсионния си фонд, може да посочите Unidex и поискате информация как може да го научите.

Ако изберете този начин, ще получите само индикативна информация, тъй като би се наложило да оценим доходите Ви, съответно осигурителните Ви вноски за целия Ви осигурителен период в миналото по наша методология, която е базирана на типичния случай, но може да не съответства ни Вашата индивидуална осигурителна история. Този начин е сравнително бърз и удобен и болшинството от хората го предпочитат според проучване, което направихме.

Допълнително във Вашия индивидуален профил, онлайн бланки и формуляри като Потребители, може да добавите допълнителна информация съдържаща лични данни като вашите имена, телефонен номер и контактни данни, ЕГН, адрес и други, които могат да бъдат поискани във връзка с допълнителни услуги, които предлагаме.

Когато подавате запитвания, искате информация или споделяте с Нас мнението си относно Pension.Care, ние може да поискаме приложимата лична информация като например Вашето име, пощенски адрес, телефонен номер и имейл адрес.

Възможно е също да Ви поискаме друга информация във връзка с предоставянето на персонализирани услуги, като например Вашето местоположение (за да Ви покажем например най-близкия офис или агент на желана от вас услуга на трето лице) и категория труд и/или професия (за да можем по-точно да изчислим пенсионните Ви права и да установим дали имате право на ранно пенсиониране), предпочитаните от Вас средства за комуникация, Вашите предпочитания за нива на реална годишна доходност и риск, собственост, инвестиции и пр., както и друга информация, вкл. чрез анкети, онлайн формуляри и други подобни.

Качвате актуална данъчно осигурителна информация под формата на изтеглена справка от НАП

Като качите лично актуална „Справка ДЗПО“ свалена от НАП в Pension.Care.

В процеса на регистрация, след като потвърдите регистрацията си на посочения от Вас имейл адрес, може да изберете да качите малък файл свален от Националната агенция за приходи (НАП), съдържащ справка за осигурителните Ви доходи за допълнително задължително пенсионно осигуряване и ние ще автоматично ще извлечем от него всичката информация, която ни е необходима.

Ако изберете този начин, ще получите максимално точна информация, тъй като ще получим информация за Вашите действителни осигурителни вноски по месеци във времето, вашия текущ универсален пенсионен фонд и ще можем да извлечем и обработим цялата информация, от която имаме нужда (т.е. няма да обработваме цялата съдържаща се информация, като вашите осигурителни, например, а само тази, която ни е необходима). Можете да научите как да свалите тази справка от НАП тук.

Възможно е да получим информация автоматично когато влизате в нашия Уебсайт.

Това включва информация за Вашия Интернет протокол (IP) адрес, и информация за браузъра Ви, информация събрана с бисквитки (cookies) , пикселни тагове (pixel tags) и други технологии, датата и часа на влизане в сайта и уеб страницата, в която сте били непосредствено преди да влезете в този Уебсайт. За повече информация за бисквитките по принцип и за тези използвани от Нас, моля вижте нашата Политика за бисквитките.

Как използваме събраната информация

Използваме събраната информация за целите на предоставяните чрез Интернет платформата Pension.Care услуги, както и:

За да Ви предоставим персонализирани услуги чрез Pension.Care.

За да отговорим на Вашите запитвания и да изпълним Вашите молби.

За да Ви изпратим важна информация относно Pension.Care, промени в реда, условията и политиките ни и/или друга административна информация.

За да Ви пращаме търговски съобщения, които смятаме че може да Ви интересуват.

За целите на нашата стопанска дейност, като например анализ на данни, одит, развитие на нови продукти, обогатяване на нашите Интернет страници, подобряване на нашите услуги, идентифициране на тенденции в употребата и оценка на ефективността на нашите комуникации.

Повечето Интернет страници, включително и Нашите запазват автоматично някои неперсонализирани данни, които ни помагат да управляваме по-добре Pension.Care и дейността си. Например, в лог файлове на нашите сървъри при всяко посещение се записва информация за Вашия IP адрес, браузър, MAC (контрол за достъп до преносната среда) адрес, вида на операционна система на компютъпа или устройството (Windows или Macintosh), резолюция на монитора, версия на операционната система и вида и версията на интернет браузъра.

Може да използваме и бисквитки (cookies), пикселни тагове (pixel tags), уеб указатели (web beacons) и други подобни технологии. За повече информация за бисквитките по принцип и за тези използвани от Нас, моля вижте нашата Политика за бисквитките.

В общия случай може да използваме и разкриваме такава информация в съответствие с Общите условия и местното законодателство. Ако комбинираме нелични данни (данни, която не могат да идентифицират дадено лице) с лични данни (като например комбинация на Вашето име с Вашето географско местонахождение), комбинираните данни ще бъдат третирани като лични данни докато са комбинирани.

Кога може да споделим Вашите лични данни

Може да разкрием Вашите данни на други членове на:

Семейството от компании на PensionCo за целите описани в тази Политика за поверителност, както и на трети страни в случай на реорганизация, сливане, продажба, съвместно предприятие, прехвърляне, трансфер или продажба на която и да е част от нашата стопанска дейност, активи, акции или дялове (включително във връзка с фалити или подобни съдебни производства).

На нашите доставчици на услуги-трети страни, които предоставят услуги, ако чрез Pension.Care пожелаете да подадете заявка за услуга от трети страни и други подобни услуги, с цел да им се даде възможност да се свържат с Вас и да предоставят съответните услуги.

Когато ние намираме за необходимо или подходящо съгласно приложимото законодателство, за да се съобразим със съдебна процедура, за да отговорим на искания от страна на обществени и правителствени органи, включително на обществени и правителствени органи извън Вашата страна на пребиваване, за да проверим съблюдаването на нашите правила и условия, за защитата на нашата дейност или на тази на някой от нашите партньори, за защитата на нашите права, конфиденциалност, безопасност или имущество, и/или тези на нашите партньори, на Вас или на други лица и за да можем да търсим всички налични корективни мерки или мерки за ограничаване на щети, които е възможно да претърпим.

Интернет сайтове на трети страни

Използваме интернет сайтове на трети страни за извършване на плащания и други услуги, например като сайтовете на PayPal или E-Pay.bg. Те се адмнистрират от трети страни и въпреки че полагаме усилия да изберем и работим с надеждни и сигурни партньори, ние не можем да поемем никаква отговорност за дейността им.

Тази Политика за конфиденциалност не касае и ние не носим отговорност за конфиденциалността, информацията или други практики на трети страни, включително на трети страни към чиито уебсайтове има линк на този Уебсайт. Наличието на такъв линк в Pension.Care не означава че ние или нашите партньори гарантираме уебсайта към който има линк.

Безопасност

Ние прилагаме разумни организационни, технически и административни мерки за защита на Вашите лични данни, намиращи се под наш контрол. За съжаление, никое предаване на данни по интернет или система за съхранение на данни не може да има гаранция за абсолютна сигурност. Ако имате основание да смятате, че Вашите взаимоотношения с нас са престанали да бъдат безопасни (например, ако смятате, че е нарушена сигурността на даден акаунт, който може да имате с нас), моля незабавно да ни уведомите за проблема като се свържете с Нас на имейл адрес office@pension.care.

Право на избор и достъп

Ако желаете да прекратите получаването на електронни бюлетини, маркетингови и други комуникации свързани с други продукти или услуги предлагани от нас, можете да щракнете върху линка “unsubscribe” или "отпиши ме" включен във всеки имейл или да се свържете с Нас на имейл адрес office@pension.care и поискате да да не фигурирате в нашата база данни за имейл маркетинг.

Ако желаете да прегледате, коригирате, актуализирате, спрете или по друг начин да ограничите нашата употреба на Вашите лични данни, които са ни били предоставени по-рано, моля cвържете се с нас на имейл адрес office@pension.care.

Ще се опитаме да изпълним Вашата молба или Вашите молби в най-разумно възможния срок. Моля отбележете, че ако решите да се изключите от участие както е описано по-горе, няма да можем да изтрием вашите лични данни от базите данни на нашите партньори, с които вече сме ги споделили. Също така, моля отбележете, че ако се откажете от получаване на съобщения от нас свързани с маркетинг, ние може да продължим да Ви изпращаме важни административни съобщения, докато продължавате да използвате нашите продукти или услуги.

Период на съхранение

Вашите лични данни ще бъдат запазени за периода необходим за изпълнение на целите посочени в тази Политика за поверителност, освен ако по-дълъг период на съхранение не е наложен или разрешен според законодателството.

Употреба на сайта от непълнолетни лица

Този уебсайт не е предназначен за непълнолетни лица. Молим непълнолетните лица да не предоставят лични данни чрез Интернет страниците на Pension.Care.

Международен трансфер на данни

Вашите лични данни могат да бъдат съхранявани и обработвани в която и да е държава, в която имаме помещения или апаратура. Като използвате Pension.Care, Вие се съгласявате данните Ви да бъдат съхранявани на територията на Република България.

Поверителна информация

Моля не ни пращайте и не ни разкривайте каквито и да било поверителни лични данни (например, информация свързана с Вашата расова принадлежност или етнически произход, политически възгледи, религия или други убеждения, здраве, криминална съдимост или членство в профсъюзи) на или чрез Уебсайта или по друг начин.

Актуализиране на политиката на поверителност

Политиката за конфиденциалност може да бъде променена. Моля проверете датата посочена непосредствено след думите „В сила от” в горната част на тази страница за да видите кога е била последната актуализация на тази Политика за конфиденциалност. Направените промени влизат в сила в момента, в който актуализираната Политика за конфиденциалност бъде публикувана на Уебсайта. Използването на този Уебсайт означава, че приемате актуализираната Политика за конфиденциалност.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност, моля свържете се с нас на имейл адрес office@pension.care.

Моля отбележете, че онлайн комуникациите не винаги са сигурни. Поради това, моля не включвайте поверителна информация, когато ни пишете, освен ако това не е необходимо.


Политика на бисквитките


В сила от: 01.05.2016 г.

За политиката

Настоящата политика за бисквитките представлява обобщена информация относно начина на ползване на бисквитки на „Пеншън Къмпани“ ЕООД (PensionCo) и/или трети страни, посредством ползване на уеб платформата на Pension.Care (Pension.Care) от страна на нейните посетители или потребители.

Настоящата Политика представлява неразделна част от съответните Общи условия за ползване на Pension.Care, които реферират към нея.

Посетителите и потребителите следва да са запознати и се съгласяват, че Pension.Care може да съхранява и да получава достъп до бисквитки, пикселови етикети и локално съхранение, генерирани на устройствата и/или браузърите им, както и да обработва същите.

Настоящата Политика е изготвена при спазване на всички изисквания на приложимото българско и европейско законодателство и е изцяло съобразена с разпоредбите на Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и с Директива 2009/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, регламентиращи обработката на лични данни и защита правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации.

Целта на съхранението, достъпа и обработка на информация, събирана чрез бисквитки, както и тяхното управление са подробно изложени по-долу в настоящата Политика.

Бисквитките и тяхното предназначение

Бисквитките са малки текстови файлове, които могат се запишат в устройството на посетителите или потребителите на Pension.Care и могат да бъдат поставени както от PensionCo, така и от трета страна, като бисквитки (cookies) и други подобни технологии като например пискелни тагове (pixel tags), уеб маяци (web beacons), ясни clear GIF-ове (clear GIFs) съгласно директивата на ЕС относно поверителността на електронните комуникации.

Бисквитките ни позволяват да управляваме по-добре платформата Pension.Care, да създаваме нови услуги и функционалности и да подобряваме Pension.Care като цяло. Бисквитките най-често се ползват за запазване на информация, свързана с посещението или ползването от страна на посетителите или потребителите на Pension.Care, като например запомняне на предоставени данни, предпочитания за персонализиране на Pension.Care и предоставяните от PensionCo услуги.

Бисквитките не дават достъп до информация, запазена на Вашите устройства и не запазват лична информация на посетителите или потребителите, но могат да бъдат свързани с файлове, които съдържат такава информация, доброволно предоставена ни от Вас, за да сме в състояние да ви предоставим персонализирани услуги и да сме Ви максимално полезни.

Използване на бисквитките

PensionCo може да постави бисквитки и да използва събираната от тях информация с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на Pension.Care, включително и за автентикация, повишаване на сигурността, разпознаване предпочитанията на посетителите и потребителите, анализ на данни, показване на персонализирано съдържание, поведенческа реклама, запазване на настройки, мониторинг и др., с цел задоволяване на възможно най-широк спектър от потребителски нужди и изисквания.

С присъствието или ползването на Pension.Care и нашите уебстраници, посетителите и потребителите се съгласяват, че PensionCo има правото да поставя бисквитки, както и да ползва информацията, генерирана от тези бисквитки, включително и да я предоставя на трети страни, съгласно нашите Общи условия. Посетителите и потребителите могат да получат информация за текущо разрешените от тях бисквитки в Списък с Бисквитки на Pension.Care.

PensionCo може да ползва информация за потребителите и тяхната активност, получена и чрез поставяне на бисквитки в интерфейси на трети страни, контрагенти на PensionCo, във връзка с ползвани от тях услуги. Информацията за такива бисквитки, поставяни от PensionCo е обект на политиката за поверителност и на съответната трета страна.

Бисквитки от трети страни

В допълнение на собствени бисквитки, PesnionCo може да използва и такива, създадени от трети страни, с цел подобряване на предоставяните услуги, като модули за анализ и връзки към Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Foursquare и др. PensionCo не носи отговорност за съдържанието и използването на бисквитки, поставени на устройствата на посетителите или потребителите от трети страни, както и за промяна на вида и броя на тези бисквитки.

За да получат повече информация и при въпроси относно използваните бисквитки от трети страни посетителите и потребителите следва да отправят директни запитвания към съответните трети страни и да се запознаят с техните политики за бисквитки.

Информиран избор и управление на бисквитките

Ако не желаете да се събират данни за Вас чрез употребата на бисквитки, има лесна процедура във Вашите браузъри, която Ви позволява да откажете употребата на бисквитки. Посетителите и потребителите могат да откажат съхраняването и/или достъпа на избраните от тях бисквитки като променят настройките на своите браузъри.

При ограничаване на разрешените от Вас бисквитки, Pension.Care може да не бъде способно да предоставя в пълен обем всички функционалности на платформата и някои от елементите на този Уебсайт може да не функционират правилно, ако откажете употребата на бисквитки.

Потребителите се съгласяват, че някои определени бисквитки са задължителни за изправното функциониране на съответния уебсайт на Pension.Care, както и за функционирането на услугите, които са активирали и нямат възможност да откажат съхраняването им и/или достъпа до тях, освен чрез изтриването или деактивацията на Вашия профил. Тези бисквитки Ви дават възможност на навигирате в Pension.Care и да използвате функциите, които Ви интересуват, като например достъп до сигурни страници. Без тези бисквитки, не можем да Ви предоставяме услугите, които позволяват на Pension.Care да функционира.

Потребителите следва да бъдат информирани, че различните браузъри имат специфични методи за управление на бисквитките. При конфигурирането на настройките на ползвания от тях браузър, посетителите и потребителите следва да прилагат инструкциите, предоставени от създателите на съответния браузър.

Защита на събираната информация посредством бисквитки

PensionCo полага всички разумни усилия за опазване на неприкосновеността на личния живот и личните данни на посетителите и потребителите. Информацията, събирана чрез бисквитки ще бъде ползвана само за целите, описани в настоящата политика, Общите условия, съгласно приложимото българско законодателство по отношение на защитата на личните данни.

Посетителите и потребителите могат да открият подробна информация за събирането и ползването на техни лични данни посредством бисквитки в Политиката за поверителност на Pension.Care.

Изменение на Политиката на бисквитки

Посетителите и потребителите се съгласяват, че PensionCo има правото едностранно да променя, да добавя или премахва части от настоящата Политика по всяко време, като за актуална и валидна в отношенията между страните следва да се счита последната редакция на Политиката, поместена на платформата Pension.Care и интернет страниците й.

Промените влизат в сила веднага след публикуването им на Pension.Care, без да е необходимо изрично уведомление от PensionCo в тази връзка.

Общи разпоредби

За всички въпроси, неуредени в настоящата Политика, следва да се прилагат съответните разпоредби на действащото българско законодателство.

Приложимо към евентуални спорове между PensionCo и посетителите и потребителите ще бъде правото на Република България, като при непостигане на съгласие между страните, спорът следва да бъде отнесен до компетентния български съд, с местна подсъдност в град София.

Списък с бисквитки

Към момента не използваме бисквитки.


Декларация за ограничена отговорност


В сила от: 01.05.2016г.

Пеншън къмпани ЕООД (Pension Company Ltd) е иновативна финансово-технологична компания и дейноста ни не бива да се бърка с лицензираните от Комисията за финансов контрол пенсионноосигурителни дружества и управляваните от тях пенсионноосигурителни фондове.

Нашите интернет страници все още са в тестова фаза и са създадени с цел предоставяне на информация за компанията ни, продуктите и услугите, които са в процес на създаване или планираме да създадем в бъдеще. Те са внимателно създадени и прегледани и се актуализират постоянно. Но независимо от това, че полагаме огромни усилия за това съдържанието им да бъде винаги точно, пълно и актуално, за съжаление, на този етап не можем да поемем никаква отговорност за платформата Pension.Care и интернет страниците й, било то изрична или подразбираща се. На този етап тези страници са в тестова фаза и предоставят само обща, индикативна информация и по никакъв начин не заместват финансови, инвестиционни, пенсионноосигурителни или други съвети.

Поради тази причина се изключват всякакви твърдения или компенсации за щети, възникнали пряко или косвено, вследствие на използване на платформата ни, нейните интернет страниците и информацията, съдържаща се в тях.

Ако нашите интернет страници съдържат информация от други компании или включват препратки към подобна информация (като официална статистическа информация, данни от регулаторни органи, обобщени данни относно текущото законодателство, правилници на пенсионноосигурителни фондове и компании и др.), наличието на такава информация не бива да се възприема като наши препоръки или съвети. Ние нямаме възможността да проверим дали подобна информация е точна, актуална или легитимна и поради това не можем да поемем никаква отговорност за нея.

Самата платформа, съдържанието й, данните, изображенията и други, вкл. в процес на тестване и изграждане, са предмет на авторското право и са собственост на Пеншън Къмпани ЕООД. Поради тесовата си фаза може да се очaква, както платформата Pension.Care, така и нейното съдържание, дизайн, функционалности, свързани бази данни и други, да претърпят промени. С посещението и/или използването на нашите интернет страници Вие се съгласявате, че разбирате че платформата Pension.Care и интернет страниците й са тестова фаза, възможни са грешки, пропуски, бъгове и други проблеми, и вие носите сами отговорност за тестването на платформата и ни освобождавате от всякаква отговорност за това. Използването на платформата от лица под 16 навършени години без изричното разрешение на родител или настойник е забранено.

Пеншън къмпани ЕООД е регистриран като Администратор на лични данни с удостоверение 418912/16.12.2015 г.

Запазваме правото си да променяме съдържанието на Интернет страниците ни по всяко време.