Пенсионни фондове

Как да изберем пенсионен фонд?

Някои от най-важните наща, на които трябва да обърнете внимание при избора си на универсален пенсионен фонд са представени в този наш пост. Може да научите повече за пенсионирането и другите фондове в пенсионния ни гайд и в секцията ни често задавани въпроси.

Как да изберем пенсионен фонд?

Scrable

Пенсионните фондове не са еднакви и няма един правилен начин за избор на пенсионен фонд. Въпросът по-скоро може да се опрости и да се сведе до няколко важни техни характеристики и да се обмислят внимателно предимствата и недостатъците на всеки спрямо личните Ви предпочитания.

За разлика от държавната пенсия, където парите за пенсия се събират от работещите в момента, пенсията от частен пенсионен фонд е напълно финансирана - пенсията Ви зависи основно от размера на спестяванията Ви.

Как "работят" пенсионните фондове?

Лицензираното дружество, което управлява фонда, инвестира вместо Вас спестяванията Ви в различни инвестиционни инструменти, за да диверсифицира риска и да реализира доходност и с постигането на положителна доходност стойността на 1 пенсионен дял нараства. Именно по този начин Вие печелите - от разликата в цената, на която сте купили и на която ще продавате дялове от фонда си при Вашето пенсиониране или при прехвърляне в друг фонд.

Всеки месец от доходите Ви се удържат 5% осигуровки за втора пенсия, която има за цел да допълни пенсията от държавата. Вноските постъпват първо в Националната агенция по приходите, а от там се превеждат в универсалния Ви пенсионен фонд. Фонда удържа дължимите такси от вноските и с остатъка Вие си купувате дялове във фонда на определената за деня цена за 1 пенсионен дял. Дяловете се инвестират и нарастват с нарастването на доходността на фонда и спестяванията Ви.

Важно е да знаете:

  • осигуряването в пенсионен фонд е лично - спестяванията Ви се натрупват в индивидуална партида
  • може да избирате и променяте свободно пенсионния си фонд
  • като се прехвърляте от фонд с надценена цена в такъв с подценена, може да спечелите
  • пенсионните фондове са едни от най-регулираните финансови продукти със относително нисък риск
  • осигуряването в пенсионни фондове е един от най-данъчно ефективните начини за спестяване
  • малки разлики в доходността за дълъг период от време може да увеличат значително пенсионните Ви спестявания
  • пенсията се определя от натрупаните спестяванията във фонда Ви при пенсиониране

Размера на спестяванията ви зависи основно от доходността, която пък основно се определя от цената на един дял за определения период. Т.е. показва процентната промяна в цената, на която сте купили дялове и тази в момента. Различните фондове имат различни цени на един дял и съответно постигат различна доходност. Идеалният вариант за Вас е да купите евтино и да продавате скъпо дялове. Единствения начин да контролирате това е като променяте пенсионния си фонд.

Какво ги различава?

Профил на пенсионен фонд

Фондовете имат различни стратегии за управление. Инвестират в различни активи, за различен период и при различен риск.

Инвестиционна политика

activity

Най-общо инвестиционната политика може да се раздели на активна и пасивна. При активната политика фондовете активно търсят възможност да постигнат по-висока доходност от средната за пазара, докато при пасивната - фондът следва пазара като инвестира спестяванията Ви в инструменти следващи движението на водещи пазарни индекси като DAX, S&P 500 и други. В България все още повечето фондове имат активна политика.

Инвестиционен хоризонт

viewpoint

Инвестиционният хоризонт е нещо като препоръчителен период за инвестиране във фонда с цел постигане оптимална доходност. Фондовете имат различен рисков профил и съответни различни инвестиционни хоризонти. Обикновено се смята се, че колкото по-високорисков е един фонд, толкова по-голям е инвестиционния му хоризонт, но пенсионните фондове са може би изключение от това правило, тъй като средствата се инвестират дългосточно.

Инвестиционен портфейл

investments

Инвестиционният портфейл на фондовете също е различен и варират от консервативни през балансирани до агресивни фондове с нарастването на риска. Често инвестиционния портфейл определя целевото ниво на риск и инвестициите на фонда като колкото по-рисков е един фонд, толкова повече средства насочва той към финансови инструменти с променлива цена, каквито са акциите, например.

Правилникът и инвестиционната политика на фонда са основните документи, които определят как фондът ще инвестира средствата Ви. Имате право да ги поискате в офис на дружеството, но екипът ни се изненада, че много от служителите в тях, дори не знаят за тях и ни предложиха само Основна информация за осигурените лица, която е задължителна информация при избор или промяна на фонд. За Ваше улеснение сме качили всички актуални документи в профила на фонда, достъпен след регистрация.

Как и в какво инвестират?

Пенсионните фондове не могат да си инвестират в каквото си искат. Задължителните пенсионни фондове имат редица ограничения, с които управляващите дружества трябва да се съобразяват.

Обобщение на инвестиционните ограничения (правоъгълника), минимума и максимума на отделните УПФ (чертата в него) и средните стойности за пазара (цветното ромбче) за представени в следващата инфографика.

Инвестиции и инвестиционни ограничения

invlimits

Както се вижда от графиката, ограниченията са в широки граници и фондовете се различават съществено, в зависимост от инвестициите си. Обобщена информация за инвестициите по различни инвестиционни инструменти по последни данни на КФН е представена на следващата инфографика.

Инвестиционен портфейл УПФ

portfolio

Какъв е риска и очакваната доходност?

Обикновено колкото по-висок е рискът, толкова по-голям е шансът за реализиране на доходност и на практика не е възможно да реализирате висока доходност при ниско ниво на риск - ако някой Ви обещава противното, вероятно се опитва да Ви излъже.

Пенсионни фондове в България имат от консервативна до умерено-агресивен профил и попадат в 2-ра и 3-та група според предложената класификация за структурирани инвестиционни продукти на Европейската комисия,

Ниво на риска на задължителните пенсионни фондовете

RiskLevel

Това означава, че не е реалистично да очаквате повече от 5% реална доходност за средно за целия период и доходността може да варира от година на година като с най-голяма вероятност може да се движи +/-10% от средната за периода.

Ефект на доходноста върху спестяванията за пенсия

return Примера е илюстративен и показва каква би била натрупаната сума в универсален пенсионен фонд при един и същи осигурителен доход от 1000лв, 5% вноска във фонда, 3% реална годишна доходност за целия осигурителен период и максималните позволени такси и удръжки според настоящето законодателство.

Както се вижда от инфографиката за дълъг период от време натрупаната сума става почти два пъти по-висока от внесената благодарение на реализираната доходност на инвестициите на фонда. Това е "чудото" на сложната лихва и капитализирането на доходността.

Кой ги управлява?

Пенсионните фондове се управляват от 9 лицензирани пенсионноосигурителни дружества. При избора си е добре да вземете предвид и кой упражнява контрола над тях. Следващата инфографика Ви представя визуално кой колко активи в УПФ управява по последните данни на КФН.

Контрол на УПФ в България

shareholders

След фалита на КТБ стана ясно, че финансови институции могат да фалират и заради собствениците им. Именно затова е изключително важно да сте наясно #кой държи контрола върху управлението на Вашите пенсионни спестявания, тъй като е възможно да инвестира средствата Ви в интерес на техния, а не на Вашия най-добър финансов интерес, например в свързани компании или "кухи" борсово търгувани публични компании.

Как таксите и удръжките намаляват пенсията Ви?

Таксите и удръжките могат да намалят значително размера на бъдещата Ви пенсия. Затова е изключително важно да се информирате за размера им, начина по-който се изчисляват и ефекта им върху Вашите спестявания за пенсия.

Таксите и удръжките могат да намалят значително размера на бъдещата Ви пенсия. Затова е изключително важно да се информирате за размера им, начина по-който се изчисляват и ефекта им върху Вашите спестявания за пенсия.

Ефект на таксите и удръжките

feesandcharges Примера е илюстративен и показва каква би била натрупаната сума в универсален пенсионен фонд спрямо такава, ако нямаше такси и удружки при един и същи осигурителен доход, съответно вноски, за целия осигурителен период, 3% доходност и максималните позволени такси и удръжки според настоящето законодателство.

Както се вижда от примера, таксите и удръжките "изяждат" около 20% от бъдещата Ви пенсия. Освен това "реалната цена", показваща съотношението между таксите и удръжките и реализираната брута доходност до момента, става смислена след третата година, което според нас е и минималния смислен период за осигуряване в пенсионен фонд. Разбира се, примерът цели да покаже само ефекта на таксите и удръжките, съответно на Вашата втора пенсия и не отразява данъчните ефекти, с които още от първата си вноска във фонда спестявате до 10% от вноската си под формата на спестени данъци върху доходите, както и данъчните спестявания от реализираната доходност/"печалба", която не подлежи на облагане. Това е илюстрирано в следващата секция.

Как спестявате от данъци?

Спестяването в пенсионни фондове е един от най-данъчно достъпните за повечето хора начини за спестяване. Всяка вноска в задължителните пенсионни фондове, намалява данъка върху доходите, които плащате и така веднага "печелите" спестения данък. Например, ако внесете 100 лв като самоосигурено лице за втора пенсия в избрания от Вас УПФ, реализирате спестяване от 10 лв или 10%, тъй като вноските за пенсия намаляват данъчната основа на доходите Ви. Дохода от инвестиции за разлика от лихвите по някои банкови продукти не се облага с данък, както и доходите от пенсия.

Данъчни ефекти

taxes Примера е илюстративен и показва каква част от всички такси и удръжки до пенсиониране бихте платили или спестили за съответния осигурителен период.

Както се вижда в инфографиката, още при започване на спестяване за пенсия, ще можете да компенсирате на около 200% таксите и удръжките на фонда чрез спестените данъци и до пенсиониране данъчните ефекти ще Ви помогнат ефективно да намалите таксите и удръжките си с около 70%. Така с помощта на данъците, държавата Ви помага да спестявате за пенсия.

В универсални и професионални пенсионни фондове, цялата вноска може да намали данъчната Ви тежест и реализираната доходност не се облага. В доброволните фондове само част от вноската може да намали данъците Ви - можете да ги намалите до 10% от данъкът върху доходите си. Така, ако доходът Ви след задължителни осигурителни вноски е 1000лв, данъкът Ви би бил 100лв при 10% данък и можете да спестите само 10лв, ако внесете 100лв в личната си партида във Вашия пенсионен фонд. Отново реализираната доходност не се облага и на всеки 1000 лв реализирана доходност, бихте спестили 100лв данък върху доходите.

Колко "изяжда" инфлацията?

Инфлацията е може би най-големия враг на пенсионните Ви спестявания и може да намали значително покупателната стойност на парите Ви във времето.

Ефект на инфацията

inflation Примера е илюстративен и показва ефектът на инфлацията и обезценяването на 100 лв във времето при инфлация от 2% и 3%.

Както се вижда на инфографиката със 100лв затворени в буркан, бихте могли да си купите много по-малко, ако го отворите след 40 години. Например, при 3% инфлация със 100лв бихте могли да си купите стоки на стойност 31лв след 40 години.

Имайте предвид, че повечето калкулатори ще Ви покажат бъдещата Ви пенсия преди инфлацията и въпреки, че така сумата изглежда по-примамливо, не може да прецените какво бихте могли реално да си купите с Вашите пенсиони доходи. Pension.Care е различен и ще Ви покаже всичко от Ваша гледна точка в сегашни/реални пари.

Могат ли да са по-прости нещата?

Попитахме Ви какво искате и се опитахме да направим всичко много по-просто, бързо и лесно. В Pension.Care виждате всичко изброено от Ваша гледна точка в сегашни пари спрямо предпочитанията Ви.